English
SI-Kazalniki

PRIPRAVLJALCI: Projekt »Kazalniki blaginje v Sloveniji« izvaja konzorcij štirih institucij, v katerem sodelujejo: Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), Statistični urad Republike Slovenije (SURS), Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

KONCEPT: Blaginjo prebivalk in prebivalcev Slovenije merimo s sistemom kazalnikov, ki pokrivajo vse pomembnejše dejavnike blaginje sedanje generacije, z nekaterimi izbranimi kazalniki pa tudi potenciale za blaginjo prihodnjih generacij. Koncept temelji na ekonomski teoriji blaginje in se zgleduje po empiričnih dosežkih vodilnih svetovnih držav pri oblikovanju kazalnikov blaginje. Kazalniki blaginje podajajo sliko materialnega standarda in kakovosti življenja prebivalcev v družbi in v okolju.

NABOR KAZALNIKOV: Pomembnejši dejavniki blaginje so razporejeni na področja (materialna, družbena in okoljska blaginja) in podpodročja. Kazalniki so izbrani glede na njihovo izpovedno moč, metodološko zgradbo in dovolj popolno bazo podatkov. Vse izbrane kazalnike spremljajo metodološki listi in baza podatkov. Čeprav je izhodiščno leto baze podatkov leto 1996, je za večino podatkov razpoložljiva časovna serija krajša, pri nekaterih kazalnikih zajema le nekaj zadnjih let. Zadnji podatki v bazi datirajo pretežno na 31. marec 2015. Nekateri dejavniki blaginje so zaradi nerazvitih kazalnikov ali pomanjkljivih podatkov še nepokriti.

UPORABNIKI: Zbir kazalnikov je namenjen oblikovalcem politik ter strokovni in širši zainteresirani javnosti.

PREDVIDENE OBJAVE KAZALNIKOV: Posodobitve kazalnikov so predvidene enkrat letno, v mesecu juniju.