English
SI-Kazalniki

DRUŽBENA BLAGINJA

Z družbeno blaginjo merimo kakovost življenja oziroma gibanje njegovih pomembnejših dejavnikov. Ti dejavniki so razporejeni v podpodročja: zadovoljstvo/sreča, izobraževanje, zdravje, družbena klima, osebna varnost, komunikacije ter kultura in prosti čas. Izbrani vodilni kazalniki praviloma ugodno vplivajo na blaginjo z rastjo vrednosti kazalnikov na podpodročjih: zadovoljstvo/sreča, izobraževanje, zdravje, družbena klima, komunikacije, kultura in prosti čas ter z upadanjem vrednosti kazalnika na podpodročju osebna varnost.

Tabela: Spremembe blaginje v Sloveniji in položaja Slovenije v primerjavi z EU, izkazane s pomočjo vodilnih kazalnikov po podpodročjih, 2008–2013

Spremembe blaginje v Sloveniji in položaja Slovenije v primerjavi z EU

Vir podatkov: Izračuni so opravljeni iz podatkov, ki se nahajajo v podatkovni bazi (nestandarizirani podatki).
Opomba 1: * primerjava 2008–2012, ** primerjava 2006–2010.
Opomba 2: Obrazložitev prikaza je podana v Metodoloških izhodiščih.
Legenda: Izboljšanje blaginje je označeno z zeleno barvo in z znakom +, poslabšanje blaginje z rdečo barvo in z znakom -, stagnacija pa z oranžno barvo in z znakom 0.

Družbena blaginja se je do leta 2012 v Sloveniji pretežno izboljševala, v letih 2013 in 2014 pa je na podpodročjih družbene klime in osebne varnosti prišlo do poslabšanja. K razmeroma še vedno ugodni družbeni blaginji je pomembno prispevala dobra dostopnost javnih storitev. Vodilni kazalniki že daljše časovno obdobje (do vključno leta 2013) kažejo izboljševanje ali vsaj ne poslabšanja na področjih izobraževanja, zdravja, komunikacij ter kulture in prostega časa. Pri družbeni klimi, merjeni z zaupanjem v parlament, je z gospodarsko krizo prišlo do občutnega padca, ki se je trendno nadaljeval do leta 2013. Pri osebni varnosti so se vodilni in dopolnilni kazalniki poslabšali v letih 2011 in 2012. Vodilni kazalnik na podpodročju zaupanje/sreča se je do leta 2013 že dalj časa (z izjemo leta 2012) poslabševal, vendar je bilo izkazano zadovoljstvo še vedno relativno visoko. Prvi podatki za leto 2014 kažejo na nadaljevanje poslabšanja nekaterih kazalnikov osebne varnosti in družbene klime, ter tudi nekaterih kazalnikov na področju zdravja. Zadovoljstvo z življenjem se je v letu 2014 nekoliko izboljšalo, kar je verjetno posledica večjih pričakovanj anketirancev ob oživitvi gospodarske aktivnosti, ki je prispevala k rasti zaposlovanja in plač.

V primerjavi s povprečjem držav EU je družbena blaginja v Sloveniji v letu 2013 pri večini podpodročij na podobni ravni. Izstopajo le tri podpodročja: pri izobraževanju in osebni varnosti je v Sloveniji blaginja na višji ravni kot v povprečju EU, vendar se razlike med Slovenijo in EU zmanjšujejo; pri družbeni klimi (zaupanje v parlament) pa na precej nižji ravni kot v povprečju EU, v obdobju 2008–2013 se je še znatno poslabšala.