English
SI-Kazalniki

OKOLJSKA BLAGINJA

Napredek blaginje prebivalstva na področju okolja, merimo z dejavniki, ki so razvrščeni v podpodročja: površine in ekosistemi, zrak, voda, podnebje, energetski viri, neenergetski viri in odpadki. Izbrani vodilni kazalniki so predstavljeni tako, da rast vrednosti na podpodročjih površje in ekosistemi ter energetski viri ugodno vplivajo na blaginjo, neugodno pa rast vrednosti na podpodročjih zrak, voda, podnebje, neenergetski viri in odpadki.

Tabela: Spremembe blaginje v Sloveniji in položaja Slovenije v primerjavi z EU, izkazane s pomočjo vodilnih kazalnikov po podpodročjih, 2008–2013

Spremembe blaginje v Sloveniji in položaja Slovenije v primerjavi z EU

Vir podatkov: Izračuni so opravljeni iz podatkov, ki se nahajajo v podatkovni bazi (nestandizirani podatki).
Opomba 1: * 2008–2012, ** 2008–2010.
Opomba 2: Obrazložitev prikaza je podana v Metodoloških izhodiščih.
Legenda:  Izboljšanje blaginje je označeno z zeleno barvo in z znakom +, poslabšanje blaginje z rdečo barvo in z znakom -.

V splošnem izbrani vodilni kazalniki okoljske blaginje v zadnjem desetletju kažejo izboljšanje. Izjemi sta, tako glede na gibanje v zadnjih nekaj letih kot v primerjavi z napredkom v EU, področji podnebja ter površja in ekosistemov. V obdobju po letu 2008 je precej padel indeks ptic kmetijske krajine, ki kaže blaginjo na podpodročju površje in ekosistemi, a to je kazalnik, ki med leti niha tudi zaradi spremenljivosti vremenskih razmer. Z vremensko spremenljivostjo je povezano tudi nihanje kazalnika na podpodročju kakovosti zraka, ki pa v daljšem obdobju kaže izboljšanje. Izboljšanje razmer v obdobju 2008−2013 pri energetskih in neenergetskih virih ter odpadkih v veliki meri izhaja iz zmanjšanja gospodarskih aktivnosti. Boljše stanje in ugodnejše trende v primerjavi z evropskim povprečjem izkazuje vodilni kazalnik kakovosti voda.