English
SI-Kazalniki

BLAGINJA SLOVENIJE V PRIMERJAVI Z EU

Blaginjo oziroma njene spremembe v Sloveniji v primerjavi z EU izkazujemo z vodilnimi kazalniki po področjih in podpodročjih za leta 2011, 2012 in 2013. Napredki (+), nazadovanja (-) in stagnacije (o) so ocenjene medletno oziroma so prikazane tako, da kažejo smeri gibanja v ocenjevanem letu v primerjavi s predhodnim. Znak za stagnacijo ne pomeni nujno, da so rezultati v tekočem letu povsem enaki kot v preteklem, temveč da so spremembe tako majhne, da ne odražajo zanesljivega napredka ali nazadovanja. Pri kazalnikih, ki kažejo nazadovanje, ne gre samo za povečevanje zaostankov, temveč tudi za zmanjševanje prednosti, ki jih je imela Slovenija v primerjavi s povprečjem držav EU pred letom 2011. Pri kazalnikih, ki kažejo napredovanje, pa to pomeni, da je Slovenija izboljšala svoj položaj v primerjavi s povprečjem  Evropske unije.

Tabela: Spremembe položaja blaginje Slovenije v primerjavi z EU, izkazani s pomočjo vodilnih kazalnikov po področjih in podpodročjih,  2011–2013

Blaginja Slovenije v primerjavi z EU

Opomba: Obrazložitev prikaza je podana v Metodoloških izhodiščih.
Legenda: Izboljšanje položaja Slovenije v primerjavi s povprečjem EU (znak +, barva zelena); poslabšanje Slovenije v primerjavi z EU (znak -, rdeča barva), stagnacija (znak o, oranžna barva), ni podatka (prazno, bela barva).

Položaj Slovenije v primerjavi z Evropsko unijo se je na področju blaginje do krize izboljševal, saj smo se na številnih podpodročjih blaginje približevali njenemu povprečju, ponekod pa smo ga celo presegali. Po krizi se je njen položaj na področju materialne in družbene blaginje pričel poslabševati iz dveh vzrokov. Prvi je globina krize, ki je Slovenijo prizadela bolj kot večino drugih držav članic. Drugi vzrok pa je dolžina trajanja krize, saj se je gospodarska aktivnost v Sloveniji zmanjševala do vključno leta 2013, v povprečju Evropske unije pa se je povečevala od leta 2010. Na področju materialne blaginje se je položaj Slovenije v obdobju 2011–2013 poslabševal na vseh podpodročjih (izjema je le podpodročje stanovanja). Na področju družbene blaginje je do poslabševanja položaja prišlo v letu 2013. Na področju okoljske blaginje pa se je tudi zaradi zmanjšane gospodarske aktivnosti položaj Slovenije v obdobju 2011–2013 izboljševal.