English
SI-Kazalniki

OKOLJSKA BLAGINJA – Energetski viri


Kazalnik Delež energije iz obnovljivih virov v bruto rabi končne energije kaže, v kolikšni meri so potrebe po energiji v posamezni državi priskrbljene z energetskimi viri, ki so obnovljivi. V nasprotju z neobnovljivimi viri njihovo izkoriščanje v precej manjši meri zmanjšuje potenciale za preskrbo z energijo prihodnjih generacij ter pripomore k blaženju vpliva na podnebje. Povečanje vrednosti kazalnika povezujemo z ugodnim vplivom na blaginjo prihodnjih generacij prebivalstva.

Slika: Delež energije iz obnovljivih virov v bruto rabi končne energije, Slovenija in EU, 2004−2013 (v %)
Delež energije iz obnovljivih virov v bruto rabi končne energije

Vir podatkov: SURS, Eurostat.

V Sloveniji se je delež obnovljive energije leta 2013 povečal na 21,5 %. Slovenija v primerjavi s povprečjem EU (15 % v letu 2013) z obnovljivimi viri pokrije večji delež povpraševanja po energentih, k čemur pomembno prispevajo naravne danosti. Raba obnovljivih virov energije je tudi odraz podpornih politik držav. V povprečju EU se je njihov delež v končni rabi od leta 2004 naprej povečeval, v Sloveniji pa se ob letnih nihanjih povečuje od leta 2009. K temu je prispevalo tudi nizko povpraševanje po drugih energentih od začetka gospodarske krize, ki je v odsotnosti pritiska po rabi energije nadomestilo neobnovljive vire z obnovljivimi.

Skupna poraba energije se je od leta 2008 naprej znižala tako v Sloveniji kot v EU. Zmanjševanje skupne rabe energije je izhajalo iz znižanja gospodarske aktivnosti zaradi krize in izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije.