English
SI-Kazalniki

OKOLJSKA BLAGINJA – Odpadki


Kazalnik Količina odloženih komunalnih odpadkov na prebivalca prikazuje skupno količino komunalnih odpadkov (večinoma iz gospodinjstev), odloženih na odlagališčih. Trajnostno ravnanje z odpadki temelji na načelih hierarhije: najbolj bi si morali prizadevati za preprečevanje nastajanja odpadkov, sledijo ponovna uporaba, recikliranje, energetska predelava in šele na koncu odlaganje. Rast vrednosti tega kazalnika, to je povečanje količine odloženih komunalnih odpadkov, negativno prispeva k blaginji prebivalstva.

Slika: Količina odloženih komunalnih odpadkov na prebivalca, Slovenija in EU, 2000−2013 (kg/prebivalca)
Količina odloženih komunalnih odpadkov na prebivalca

Vir podatkov: Eurostat.

V Sloveniji je bilo v letu 2013 odloženih 109 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je kar za 29 % manj kot v predhodnem letu. V primerjavi s povprečjem EU smo v letu 2012 prvič, odkar imamo razpoložljive podatke (1995), odložili manj odpadkov, merjeno v kg na prebivalca (Slovenija: 153; EU: 157), v letu 2013 pa se je ta razlika še znatno povečala (Slovenija 109; EU: 147). Poleg zmanjšanja nastale količine je v zadnjih letih k znižanju odloženih odpadkov v Sloveniji prispevalo tudi izboljšanje ravnanja z njimi v smeri povečanega recikliranja in kompostiranja.

Rezultati dopolnilnih kazalnikov kažejo:

  • Leta 2013 je v Sloveniji nastalo 414 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, kar je manj kot v povprečju EU (481 kg/prebivalca). Količine nastalih komunalnih odpadkov se v Sloveniji znižujejo od leta 2009, v tem obdobju so se pri nas znižale bolj kot v povprečju EU.

  • Leta 2013 je v Sloveniji nastalo 3,7 mio ton odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnostih, 1,5 % več kot leto poprej. Njihova količina je pred gospodarsko krizo trendno naraščala, od leta 2008 pa so se količine teh odpadkov večinoma zniževale.