English
SI-Kazalniki

OKOLJSKA BLAGINJA – Neenergetski viri


Kazalnik Domača poraba snovi na prebivalca prikazuje skupno maso snovi (biomase, kovinskih rud, nekovinskih mineralov, fosilnih energetskih surovin idr.; brez vode in zraka), ki vstopajo v proizvodne in potrošne procese države, v razmerju do števila prebivalstva. Ker so te surovine povečini neobnovljive in s tem v naravi omejene, se z njihovo rabo zmanjšuje tudi njihova razpoložljivost. Tako kot voda, zrak in prostor je tudi trajnostno ravnanje s temi naravnimi viri osnova za obstoj in delovanje družbe, večja poraba snovi pa pomeni tudi več odpadkov in izpustov. Povečanje kazalnika ima tako negativen vpliv na blaginjo sedanjih, z zmanjševanjem virov pa predvsem na blaginjo prihodnjih generacij.

Slika: Domača poraba snovi, Slovenija in EU, 2000−2013 (v t/prebivalca)
Domača poraba snovi

Vir podatkov: SURS, Eurostat.

V letu 2013 smo v Sloveniji porabili 12,15 ton snovi na prebivalca, kar je le 2 % manj kot v predhodnem letu, a za skoraj polovico manj kot leta 2007, ko je bila poraba na prebivalca najvišja. Pod vplivom nizke gospodarske aktivnosti v gradbeništvu je k znižanju v zadnjih letih v veliki meri prispevala manjša poraba nekovinskih mineralov. Ta je bila tudi najpomembnejši dejavnik visoke količine porabljenih snovi v letu 2007, ko je Slovenija po domači porabi snovi na prebivalca povprečje EU presegala za več kot 40 %. V Sloveniji se je ob višjem znižanju gospodarske aktivnosti in obsežnejšem krčenju gradbenega sektorja tudi domača poraba snovi od začetka krize bolj skrčila, tako da smo se po letu 2011 spustili pod povprečno EU raven porabljenih snovi na prebivalca.