English
SI-Kazalniki

DRUŽBENA BLAGINJA – Kultura in prosti čas


Kazalnik Zadovoljstvo s porazdelitvijo časa meri zadovoljstvo odraslih oseb s porazdelitvijo časa med tistega, ki ga porabijo za službo, in tistega, ki ga porabijo za druge stvari v življenju. Prikazana je povprečna ocena zadovoljstva na lestvici od 0 (izjemno nezadovoljen) do 10 (izjemno zadovoljen). Podatki so na voljo na vsakih nekaj let, zbirajo pa se v okviru Evropske družboslovne raziskave (ESS). Kazalnik je pomemben za blaginjo, ker kaže možnosti za usklajevanje poklicnih in drugih aktivnosti, ki vplivajo na kakovost življenja. Rast vrednosti kazalnika povezujemo z ugodnim vplivom na blaginjo.

Slika: Zadovoljstvo s porazdelitvijo časa (služba, druge stvari), Slovenija in EU, 2006, 2010 in 2012 (povprečna ocena)
Zadovoljstvo s porazdelitvijo časa (služba, druge stvari)

Vir podatkov: ESS.

Povprečna ocena zadovoljstva s porazdelitvijo časa med službene in druge aktivnosti je v Sloveniji v letu 2012 na lestvici od 0 do 10 znašala 7,1. V primerjavi z letoma 2006 in 2010 se je izboljšala in je bila v letu 2012 višja od povprečja EU (6,7).

Rezultati dopolnilnih kazalnikov kažejo:

  • Delež zaposlenih, ki so zaradi količine časa, ki so ga prebili v službi, večkrat na mesec s težavo izpolnili svoje družinske obveznosti, se je v letu 2012 (35,3) v primerjavi z letoma 2007 in 2003 znižal, vendar je še vedno precej višji od povprečja EU (29,5 %).

  • Deleži oseb, starih 15 let in več, ki vsaj enkrat na teden berejo tiskane medije, gledajo televizijo in poslušajo radio, se postopno znižujejo, vendar so razen pri gledanju televizije v povprečju nekoliko višji kot v povprečju EU.

  • Prebivalci Slovenije so si v letu 2013 v povprečju iz splošnih knjižnic izposodili 12,8 enot knjižničnega gradiva, kar je približno na ravni visokih izposoj od leta 2006 naprej, čeprav se je včlanjenost v splošne knjižnice znižala.

  • Povprečno število obiskov kulturnih prireditev na prebivalca se je v letu 2013 zaradi zaključka kulturnih prireditev v okviru Maribor–Evropska prestolnica kulture močno zmanjšalo. V primerjavi s predhodnimi leti pa je ostalo višje, kot je bilo pred letom 2011.